Warunki Ogólne

Witamy i zapraszamy do korzystania z Alberta!

W tej części znajdziesz nasze warunki użytkowania. Naszą politykę dotyczącą plików cookies można znaleźć tutaj, a politykę prywatności tutaj. To ważne, abyś dokładnie przeczytał poniższy dokument, ponieważ opisuje on Twoje prawa, ale także szereg obowiązków, które masz jako użytkownik. Nasza polityka prywatności zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak je chronimy oraz do kogo możesz się zwrócić w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług!

Warunki

Niniejsze warunki użytkowania, polityka prywatności i polityka dot. plików cookies („Warunki”) zostały ustanowione przez eEducation Albert AB, o numerze ewidencji podatkowej: 559020-9093 („Albert” lub „my/nas/nasze/nasza/nasz”). Warunki mają zastosowanie do Ciebie jako osoby fizycznej lub prawnej („Klient” lub „Ty”/„Twój”/„Twoja”/„Twoje”), która (i) zarejestrowała się jako użytkownik w usłudze Alberta i/lub w dowolnej aplikacji Alberta (łącznie określane mianem „Usługa”), lub (ii) zawarła odrębną umowę na korzystanie z Usługi. Warunki oraz każda odrębna umowa abonamentowa stanowią łącznie umowę („Umowa”) zawartą pomiędzy Klientem a Albertem.

Dla klientów poniżej 18-go roku życia:

Jeśli jako Klient masz mniej niż 18 lat, zarówno Ty, jak i Twój opiekun prawny musicie zaakceptować niniejsze Warunki w Twoim imieniu. Akceptując niniejsze Warunki jako opiekun Klienta w wieku poniżej 18 lat potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na zawarcie Umowy między Albertem a Klientem. Albert zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z opiekunami w celu potwierdzenia, że ​​zgoda została udzielona.

USŁUGA I PŁATNOŚĆ

Usługa

Termin „Usługa” odnosi się do cyfrowej platformy edukacyjnej Alberta i obejmuje wszystkie funkcje, interfejsy i całą zawartość (w tym tekst i muzykę, wszystkie obrazy i filmy oraz podstawowe dane i oprogramowanie), które Albert udostępnia od czasu do czasu za pośrednictwem Usługi na stronach internetowych i w różnych aplikacjach. Usługa może być czasami świadczona bezpłatnie. Możesz przeczytać więcej o Usłudze, odwiedzając naszą stronę internetową www.hejalbert.pl

Albert zastrzega sobie prawo do swobodnej zmiany i aktualizacji Usługi w dowolnym czasie, co oznacza, że ​​np. zawartość Usługi, jej struktura, funkcjonalność oraz system wyszukiwania mogą z czasem ulegać zmianom.

Jeśli zmiana w Usłudze nie została zgłoszona przez Alberta z co najmniej jednomiesięcznym (1) wyprzedzeniem i znacząco utrudnia korzystanie z Usługi (np. jeśli Twój materiał dydaktyczny zostanie całkowicie usunięty z Usługi), masz prawo do wypowiedzenia umowy. W takim przypadku możesz również żądać zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty abonamentowej w wysokości odpowiadającej pozostałym opłatom bieżącego okresu abonamentowego. Możesz żądać zwrotu pieniędzy tylko wtedy, gdy wypowiadasz Umowę (zob. rozdział pt. „Czas obowiązywania, rozwiązanie i zawieszenie umowy”, aby dowiedzieć się, jak to działa). Jeśli będziesz nadal korzystać z Usługi po wprowadzeniu zmiany, zostanie to uznane za akceptację zmiany. Oprócz tego, co określono powyżej, akceptujesz, że nie możesz obarczać Alberta żadną odpowiedzialnością ani wnosić żadnych roszczeń wobec Alberta z powodu zmiany Usługi w sposób opisany powyżej.

Korzystanie z Usługi

Aby korzystać z niektórych zasobów Usługi wymagane jest posiadanie urządzenia obsługującego system operacyjny iOS 13.0 (iPadOS 13.0 lub nowszy) lub Android (10.0 lub nowszy.).

Kody i inne oferty przedpłacone

Kody, karty podarunkowe, oferty przedpłacone i inne podobne oferty zapewniające dostęp do Usługi (zwane dalej „Kodami”) mogą być od czasu do czasu dostarczane lub sprzedawane przez firmę Albert lub w jej imieniu. Jeśli korzystasz z Kodu w celu uzyskania dostępu do Usługi, możesz zostać poinformowany, że mają do niego zastosowanie specjalne warunki, które mogą również obejmować warunki dostępu do Usługi. Korzystając z kodu zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków specjalnych, które będą uważane za część Umowy między Tobą a Albertem.

Okres próbny

Czasami My lub strony trzecie w naszym imieniu możemy oferować korzystanie z Usługi przez określony czas bez wymogu zapłaty lub po obniżonej cenie („Okres Próbny”). Celem Okresu Próbnego jest umożliwienie użytkownikom testowania Usługi lub jej części przez ograniczony czas w celu wyrobienia sobie opinii o Usłudze. Albert zastrzega sobie prawo do ograniczenia Okresu Próbnego oraz do jego anulowania lub zmiany w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

W celu rozpoczęcia Okresu Próbnego będziemy wymagać od Ciebie podania szczegółów dot. płatności. Po wygaśnięciu Okresu Próbnego automatycznie zaczniemy pobierać opłaty za odpowiednią płatną subskrypcję – co miesiąc, od pierwszego dnia po wygaśnięciu Okresu Próbnego, w przypadku subskrypcji miesięcznej lub co rok w ramach subskrypcji rocznej. Podając informacje dot. płatności w związku z rozpoczęciem Okresu Próbnego, akceptujesz, że pobieramy tę opłatę za pomocą wspomnianych wcześniej szczegółów płatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wyżej wymienioną opłatę, musisz anulować bieżącą płatną subskrypcję przy użyciu ustawień konta lub zamknąć konto przed wygaśnięciem Okresu Próbnego. Konto można usunąć nie wcześniej niż 48 godzin po jego utworzeniu. Jeśli nie chcesz, aby opłaty były dłużej naliczane (cyklicznie co miesiąc lub co rok, w przypadku subskrypcji rocznej), musisz anulować bieżącą płatną subskrypcję za pośrednictwem swojego konta lub zamknąć konto przed zakończeniem bieżącego okresu płatności. Zamknięcia konta można dokonać po zalogowaniu się do Moich Stron za pomocą danych logowania, przesłanych e-mailem podczas rejestracji konta, lub za pośrednictwem Twojego sklepu z aplikacjami, jeśli zakupu dokonano za pośrednictwem strony trzeciej. Możesz również skontaktować się z naszym działem technicznym, a pomożemy Ci anulować członkostwo.

LICENCJA I TWOJE PRAWA UŻYTKOWNIKA

Prawa własności intelektualnej

Usługa i wszelkie związane z nią prawa własności intelektualnej należą do Alberta i/lub licencjodawcy Alberta. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Klientowi na mocy Umowy są zastrzeżone dla Alberta. Umowa nie oznacza zatem, że jakiekolwiek prawo własności intelektualnej lub część tego prawa, poza zasadami użytkowania określonymi w Umowie, przechodzi na Klienta. Oznacza to również, że nie masz prawa analizować, badać, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać Usługi ani rozporządzać nią w sposób inny, niż (i) ten, który wynikaja z niniejszej Umowy lub z obowiązującego prawa, lub (ii) jeśli nie uzyskałeś uprzednio pisemnej zgoda Alberta na takie rozporządzanie.

Udzielenie licencji

Albert niniejszym udziela Ci niewyłącznej licencji na korzystanie z Usługi w trakcie obowiązywania umowy (zob. rozdział pt. „Czas obowiązywania, rozwiązanie i zawieszenie umowy”), na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz z zastosowaniem praw i ograniczeń wynikających z faktu aktywowania Usługi. Licencja jest przyznawana określonej osobie lub określonej liczbie użytkowników, zgodnie z ustaleniami zawartymi w odrębnej umowie abonamentowej lub podczas rejestracji Klienta. Następujące warunki mają również zastosowanie odpowiednio do osób fizycznych i prawnych:

A) Osoby prywatne

Użytkownicy korzystający z abonamentu dla osób prywatnych mają prawo do korzystania z Usługi wyłącznie w celu użytku prywatnego. Każde konto użytkownika jest osobiste i nie może być udostępniane innym. Dostęp do Usługi uzyskuje się po zakończeniu rejestracji i zaakceptowaniu Warunków. Usługę uważa się za dostarczoną z chwilą, gdy Klient uzyska dostęp do Usługi po dokonaniu rejestracji i zaakceptowaniu Warunków.

B) Osoby prawne

Użytkownicy korzystający z abonamentu przeznaczonego dla osób prawnych zyskują dostęp do Usługi dla liczby użytkowników ustalonej podczas podpisywania umowy abonamentowej. Klient jest odpowiedzialny wobec Alberta za zapewnienie, że użytkownicy przestrzegają niniejszej Umowy. Dostęp do Usługi uzyskuje się po dokonaniu rejestracji, zaakceptowaniu Warunków oraz otrzymaniu informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do Usługi. Informacje te zostaną wysłane do wyznaczonej przez Klienta osoby kontaktowej drogą mailową. Informacje niezbędne do uzyskania dostępu do Usługi wysyłane są niezwłocznie po podaniu przez Klienta danych kontaktowych i zarejestrowaniu tych danych przez Alberta. Usługę uważa się za dostarczoną z chwilą wysłania Klientowi informacji umożliwiającej dostęp do Usługi.

Korzystanie z Usługi w szkołach

Treści takie jak materiały pedagogiczne, podpowiedzi, testy, materiały tekstowe, obrazy i filmy udostępnione w Usłudze i stworzone przez Alberta mogą być swobodnie wykorzystywane w szkołach będących Klientami, które płacą za dostęp do Usługi za każdego z uczniów i nauczycieli. Opłata jest naliczana w oparciu o liczbę uczniów i nauczycieli na początku roku szkolnego lub w chwili zawarcia Umowy o korzystanie z Usługi. Oznacza to, że nauczyciele zarejestrowani w Usłudze mogą drukować i kopiować materiały do ​​użytku w klasie, a uczniowie mogą wykorzystywać materiały pochodzące z Usługi w trakcie pracy grupowej i przygotowywania sprawozdań w szkole.

Treści użytkownika

Zachowujesz prawo własności i wszelkie prawa własności intelektualnej do wszelkich treści, które utworzyłeś korzystając z Usługi oraz wszelkich opinii, które przekazujesz Albertowi („Treści użytkownika”). Jednakże zawierając niniejszą Umowę, udzielasz Albertowi ograniczonej czasowo, niewyłącznej licencji na korzystanie z tych Treści Użytkownika w celu dalszego rozwoju i reklamowania Usługi. Zgadzasz się także na to, że Albert ma prawo do modyfikowania Treści Użytkownika i udzielania dostępu do nich stronom trzecim. Potwierdzasz i akceptujesz, że niniejsza zgoda obowiązuje nawet w przypadku rozwiązania Umowy, bez względu na powód jej rozwiązania.

MARKETING

My lub jeden z naszych partnerów możemy wykorzystywać Twoje dane do celów marketingowych. Oznacza to, że możesz otrzymywać ukierunkowane reklamy na podstawie dostarczonych informacji. Jeśli nie chcesz otrzymywać materiałów marketingu bezpośredniego, możesz skontaktować się z nami pod adresem support@hejalbert.se i poprosić o zablokowanie tego typu materiałów (tzw. blokadę reklamy bezpośredniej).

CZAS OBOWIĄZYWANIA, ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY

Okres obowiązywania umowy i wypowiedzenie bez szczególnego powodu

Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez Ciebie lub Alberta. Zarówno Ty, jak i Albert macie prawo do rozwiązania Umowy i anulowania korzystania z Usługi w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. W celu jak najszybszego i najsprawniejszego anulowania Usługi, Albert zaleca anulowanie członkostwa przy pomocy utworzonego konta, poprzez zalogowanie się do Moich Stron korzystając z danych logowania przesłanych e-mailem podczas rejestracji konta. Usługę możesz także anulować za pośrednictwem Twojego sklepu z aplikacjami, jeśli zakupu dokonano za pośrednictwem strony trzeciej, a następnie przez Dział Obsługi Klienta Alberta. W przypadku wypowiedzenia umowy za pośrednictwem poczty e-mail ważne jest, aby nasz dział obsługi klienta mógł zidentyfikować właściwe konto, które ma zostać usunięte. W tym celu musisz podać adres e-mail, którego użyłeś do rejestracji konta. Jeśli nie masz pewności, na jakie dane zostało utworzone Twoje konto, podaj nam swoje propozycje, a nasz dział pomoże Ci w dalszym procesie. Umowa i Twoje prawo do korzystania z Usługi wygasają w dniu, w którym zostałaby naliczona kolejna opłata abonamentowa.

Wypowiedzenie z powodu naruszenia umowy

Albert ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Klient naruszy warunki Umowy w jakimkolwiek istotnym zakresie. Potwierdzasz, że zrozumiałeś oraz wyrażasz zgodę na to, że możesz być zobowiązany do zrekompensowania firmie Albert wszelkich strat, które poniosła w wyniku naruszenia umowy, np. jeśli rozporządzałeś Usługą z naruszeniem warunków licencji, które określono w rozdziale „Licencja i twoje prawa użytkownika", lub umożliwiałeś innym uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Usługi.

Czasowe zawieszenie Usługi

Albert może od czasu do czasu tymczasowo ograniczyć lub zawiesić dostęp do Usługi. Może to mieć miejsce m.in. z powodu wykonywania przez Alberta prac konserwacyjnych związanych z Usługą. Albert ma również prawo do zablokowania dostępu do Usługi, jeśli jesteś winny nadużyć lub jeśli Albert ma uzasadnione powody, by podejrzewać, że korzystałeś z Usługi, jej treści lub praw własności intelektualnej Alberta z naruszeniem niniejszych Warunków lub w inny sposób naruszyłeś warunki Umowy. W przypadku nieopłacenia abonamentu w terminie Albert ma również prawo do zablokowania dostępu do Usługi do czasu uiszczenia opłaty.

Brak rekompensaty

Jeśli Ty lub firma Albert rozwiążecie Umowę lub jeśli Albert anuluje Twój dostęp do Usługi w związku z okolicznościami opisanymi powyżej, akceptujesz fakt, iż firma Albert – w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo – nie będzie obciążona żadną odpowiedzialnością lub innymi zobowiązaniami wobec Ciebie. Akceptujesz także fakt, iż Albert nie zwróci Ci środków, które już wpłaciłeś, z wyjątkiem przypadków określonych w rozdziale „Usługa i płatność”.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z Ustawą (SFS 2005: 59) o umowach zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (distansavtalslagen), jeśli jesteś konsumentem, masz prawo do odstąpienia od umowy abonamentowej przez 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy w tym terminie, Klient może anulować subskrypcję w zakładce Mój Profil i Płatności.

UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE

Klient nie ma prawa, bez zgody Alberta, do przenoszenia lub czasowego przenoszenia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy. Albert ma prawo do cesji Umów lub dowolnej ich części, a także do cesji niektórych lub wszystkich swoich zobowiązań wynikających z Umów. Nie możesz cedować Umów ani żadnej ich części, ani przenosić lub udzielać sublicencji swoich praw wynikających z Umowy na jakąkolwiek stronę trzecią.

UŻYTKOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klient nie może korzystać z Usługi z naruszeniem Umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

Klient zobowiązuje się do nieujawniania nazw użytkowników i haseł osobom nieuprawnionym oraz do zapewnienia, że ​​są one przechowywane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Alberta w przypadku podejrzenia, że ​​jakakolwiek osoba nieuprawniona uzyskała dostęp do haseł lub konta Klienta. W przypadku stwierdzenia przez Alberta nadużycia danych logowania Klienta, Albert ma również prawo nadać Klientowi nową nazwę użytkownika i hasło.

WSPARCIE UŻYTKOWNIKA

Albert udziela użytkownikom wsparcia w zakresie korzystania z Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Staramy się odpowiadać na wiadomości w ciągu 48 godzin, lecz nie zawsze możemy zagwarantować, że termin ten zostanie dotrzymany. Wsparcie można uzyskać pod adresem support@hejalbert.pl. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, możesz to zrobić w zakładce „Moje strony”, za pośrednictwem sklepu z aplikacjami (jeśli zakupu dokonano za pośrednictwem strony trzeciej), lub kontaktując się z naszym działem wsparcia, wówczas pomożemy Ci anulować członkostwo.

WIADOMOŚCI

Wiadomości, które Albert wysyła Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail, uważa się za doręczone po upływie jednego dnia od ich nadania. Twoim obowiązkiem jest powiadomienie Alberta w przypadku zmiany danych kontaktowych. Albert ma prawo uznać, że dane kontaktowe, które podałeś podczas rejestracji w Usłudze, są prawidłowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Albert gwarantuje, że Albert ma prawo do udzielenia licencji na Usługę zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Albert nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i niedociągnięcia w treści Usługi lub w jej dostępności. Jako Klient potwierdzasz, że rozumiesz, iż żadne oprogramowanie ani usługa cyfrowa nie są całkowicie wolne od wad, i że w Usłudze mogą wystąpić błędy. Albert nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, powstałe w wyniku korzystania z Usługi, w tym za szkody powstałe w wyniku niemożności korzystania z Usługi w zamierzony sposób, np. gdy Usługa jest tymczasowo wyłączona lub zakłócona.

ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI

Albert zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany Warunków. Powiadomienie o zmianie zostanie udostępnione na stronie internetowej Usługi nie później niż 14 dni przed wejściem zmiany w życie i może zostać przekazane Klientowi za pośrednictwem podanych wcześniej danych kontaktowych w tym samym terminie. Zmiany są wiążące dla Klienta, chyba że można racjonalnie uznać, że zmiana powoduje znaczne niedogodności dla Klienta, a ten poinformuje Alberta o niezwłocznym wypowiedzeniu umowy na korzystanie z Usługi, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianach. Umowa przestaje obowiązywać, gdy tylko Albert zostanie powiadomiony o wypowiedzeniu umowy.

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Spory wynikające z niniejszej umowy pomiędzy Albertem a Klientem będą rozstrzygane przez szwedzki sąd powszechny z zastosowaniem prawa szwedzkiego.

Jeśli jako konsument masz opinie lub skargi dotyczące Usługi, możesz również zwrócić się do Urzędu Ochrony Praw Konsumenta (UOKiK). Więcej informacji na temat lokalnych oddziałów Urzędu oraz sposobu składania skarg dostępnych jest pod adresem www.uokik.gov.pl/kontakt.php

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Adres pocztowy: plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszaw

Telefon: +48 22 55 60 800

E-mail: uokik@uokik.gov.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

eEducation Albert AB (559020-9093)

E-mail: support@hejalbert.pl

Webb: hejalbert.pl

Polhemsplatsen 5 - 7, 411 03 Göteborg, Sweden