Warunki Ogólne

Ogólne warunki korzystania z usług eEdukacja Albert dla konsumentów

1. Warunki ogólne 

Niniejsze ogólne warunki są prawnie wiążące i stanowią umowę między użytkownikiem a eEducation Albert AB (Albert), nr rej. 559020-9093, dotyczącą korzystania z usług świadczonych przez Albert za pośrednictwem platformy (platform) ("Usługa"). Aby uzyskać dostęp do Usługi, użytkownik musi wyrazić zgodę na przestrzeganie niniejszych ogólnych warunków. Aktywując konto i akceptując niniejsze Warunki, użytkownik staje się związany niniejszymi Warunkami. Kopia niniejszego Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail zarejestrowany dla konta. 

Albert zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków; Ogólne Warunki obowiązujące od czasu do czasu są dostępne na stronie internetowej Albert.

2. Usługa

Albert zapewnia usługę subskrypcji cyfrowych aplikacji edukacyjnych zaprojektowanych w celu ułatwienia nauki dzieciom w wieku 3-16 lat. Usługa jest podzielona na różne przedmioty, takie jak angielski i matematyka, a także dostosowana do różnych grup wiekowych. Subskrypcja daje użytkownikom dostęp do aplikacji edukacyjnych Albert, w tym do funkcjonalności, interfejsu i treści (w tym tekstu, muzyki, obrazów, filmów oraz podstawowych danych i oprogramowania), które Albert udostępnia za pośrednictwem Usługi na stronach internetowych i w różnych aplikacjach. 

3. Ograniczenie wiekowe 

Aby zaakceptować niniejsze Warunki Ogólne, użytkownik musi mieć ukończone osiemnaście (18) lat. W przypadku osób poniżej osiemnastego (18) roku życia wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. Akceptacja niniejszych ogólnych warunków odbywa się za pośrednictwem Mobile BankID.

4. Rejestracja konta użytkownika 

Aby uzyskać dostęp do treści Usługi, należy zarejestrować się i utworzyć konto użytkownika. Użytkownik może zarejestrować się za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub sklepu z aplikacjami. Podczas tworzenia konta użytkownika konieczne będzie podanie adresu e-mail, hasła, szczegółów płatności, a także zaakceptowanie naszych ogólnych warunków i podpisanie się za pomocą Mobile Bank ID. Adres e-mail będzie również używany jako nazwa użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie dokładnych informacji o sobie oraz za zapewnienie, że żadna nieupoważniona osoba nie ma dostępu do danych logowania lub hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że podany przez niego adres e-mail jest prawidłowy i aktualny, ponieważ większość komunikacji dotyczącej subskrypcji i zakupów będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Albert zastrzega sobie prawo do odmowy lub zamknięcia konta użytkownika w indywidualnych przypadkach (na przykład w przypadku podania nieprawidłowych danych osobowych).

Do konta użytkownika można dodać wiele profili użytkowników. Subskrypcja jest przeznaczona dla osoby, która zarejestrowała konto i może być współdzielona z profilami zgodnie z niniejszymi warunkami ogólnymi. Profile są przeznaczone dla osób mieszkających razem w tym samym gospodarstwie domowym. Oznacza to, że profilem nie może być osoba, która nie należy do gospodarstwa domowego użytkownika - taka osoba musi zarejestrować osobne konto. Wszelkie dodatkowe profile połączone z kontem użytkownika muszą być zgodne z niniejszymi Warunkami ogólnymi, a użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że tak jest. Aktualny cennik dodawania profili użytkowników można znaleźć na stronie internetowej Albert.

5. Warunki techniczne i geograficzne korzystania z Usługi oraz dostępność

Aby korzystać z Usługi, użytkownik musi mieć dostęp do połączenia internetowego. Usługa jest kompatybilna z tabletami i telefonami komórkowymi, ale nie można jej pobrać na komputer stacjonarny. Informacje na temat wersji systemu operacyjnego wymaganej do korzystania z aplikacji Albert można znaleźć w App Store i Google Play. Albert nie ponosi odpowiedzialności za błędy i/lub opóźnienia spowodowane wadliwym sprzętem, oprogramowaniem i/lub przepustowością Internetu.

Albert zastrzega sobie prawo do zmiany warunków technicznych Usługi, co oznacza, że na przykład zawartość, struktura, funkcjonalność i systemy wyszukiwania mogą z czasem ulec zmianie. Albert ma prawo do czasowego ograniczenia dostępności Usługi w celu konserwacji, wsparcia, aktualizacji lub usunięcia błędów. Albert zamierza przeprowadzać takie prace konserwacyjne itp. wyłącznie w okresach, w których Usługa jest zwykle mało obciążona.

6. Zmiany w Usłudze

Jeśli zmiana w Usłudze nie zostanie zgłoszona przez Albert z co najmniej miesięcznym (1) wyprzedzeniem i znacząco ograniczy możliwość korzystania z Usługi (np. jeśli materiały edukacyjne zostaną całkowicie usunięte z Usługi), użytkownik ma prawo do wcześniejszego anulowania subskrypcji. W takim przypadku użytkownik jest również uprawniony do żądania zwrotu już uiszczonej opłaty subskrypcyjnej do rozsądnej kwoty odpowiadającej pozostałej części bieżącego okresu subskrypcji. Użytkownik może ubiegać się o zwrot kosztów wyłącznie w przypadku anulowania subskrypcji. W przypadku dalszego korzystania z Usługi po wprowadzeniu zmiany, uznaje się, że użytkownik zaakceptował tę zmianę. Użytkownik zgadza się, że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności ani nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Albert z tytułu modyfikacji Usługi w sposób opisany powyżej.

7. Cena i płatność

Aktualne formularze subskrypcji i informacje o cenach można znaleźć na stronie internetowej Albert. Wszystkie ceny podawane są w koronach szwedzkich z uwzględnieniem obowiązującej stawki VAT. Płatności dokonuje się miesięcznie lub rocznie. 

W przypadku subskrypcji rocznych subskrypcja jest przedłużana o jeden rok, jeśli nie zostanie anulowana przed końcem bieżącego okresu subskrypcji. Przypomnienie o terminie odnowienia subskrypcji zostanie wysłane na jeden (1) miesiąc przed automatycznym odnowieniem subskrypcji za pośrednictwem "moich stron" na stronie internetowej Albert. Jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana przed końcem okresu subskrypcji, subskrypcja zostanie odnowiona, a Albert naliczy opłatę za kolejny rok. W przypadku subskrypcji miesięcznych subskrypcja jest przedłużana jednorazowo o jeden miesiąc. 

W przypadku nowych użytkowników płatność jest dokonywana natychmiast po dokonaniu subskrypcji lub, jeśli użytkownik korzysta z oferty próbnej, na koniec okresu próbnego, jeśli wcześniej nie anulował subskrypcji. Koniec okresu próbnego jest wskazany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Płatności można dokonać za pomocą dostępnej metody płatności lub bonu upominkowego. Opłata za subskrypcję jest następnie uiszczana co 30 dni w przypadku subskrypcji miesięcznej lub co roku w przypadku subskrypcji rocznej. Oznacza to, że subskrypcja będzie automatycznie odnawiana, a opłaty będą naliczane do momentu anulowania subskrypcji. W przypadku płatności za pomocą bonu upominkowego, subskrypcja będzie kontynuowana przy użyciu poprzednio wybranej metody płatności po wykorzystaniu wartości bonu upominkowego. W niektórych przypadkach czas obciążenia rachunku może ulec zmianie, na przykład w przypadku braku środków w momencie obciążenia rachunku. Dane dotyczące płatności można zaktualizować, odwiedzając naszą stronę internetową i klikając łącze "Członkostwo i konto". 

Jeśli płatność nie może zostać dokonana z powodu wygaśnięcia ważności karty płatniczej, braku wystarczających środków na dokonanie płatności lub z jakiegokolwiek innego powodu, a użytkownik nie zaktualizuje danych dotyczących płatności lub nie anuluje konta/subskrypcji, Albert może zawiesić dostęp do Usługi do czasu otrzymania płatności. W przypadku niedokonania płatności Albert ma prawo podjąć kolejne próby obciążenia konta, a jeśli próba nie powiedzie się, Albert może zakończyć subskrypcję.

8. Okres próbny i promocje 

Albert oferuje okresy próbne dla nowych użytkowników. Oferta próbna może dotyczyć subskrypcji miesięcznej lub rocznej, przy czym użytkownik wybiera rodzaj subskrypcji. Aby rozpocząć subskrypcję próbną, należy wprowadzić dane dotyczące płatności. Wprowadzając dane dotyczące płatności podczas rejestracji w celu uzyskania subskrypcji próbnej, użytkownik akceptuje, że zostanie obciążony kosztami dalszego korzystania z Usługi po zakończeniu okresu próbnego. Aby użytkownik nie został obciążony kosztami dalszego korzystania z Usługi, musi anulować subskrypcję przed wygaśnięciem okresu próbnego. W przypadku, gdy użytkownik nie anuluje subskrypcji przed końcem Okresu próbnego, Albert naliczy opłatę za kolejny okres subskrypcji zgodnie z wybranym typem subskrypcji.  

Z Oferty próbnej można skorzystać tylko wtedy, gdy użytkownik nie posiadał już subskrypcji ani nie korzystał z Okresu próbnego lub podobnej oferty w przeszłości. Ma to zastosowanie, chyba że oferta stanowi inaczej. 

W przypadku ofert próbnych dla rocznych subskrypcji Alberta przypomnienie zostanie wysłane za pośrednictwem "moich stron" na stronie internetowej Alberta. Jeśli zakupu dokonano za pośrednictwem strony trzeciej (AppStore/Google PlayStore), użytkownik otrzyma informacje o subskrypcji ze swojego sklepu z aplikacjami. W przypadku Ofert Próbnych dłuższych niż jeden (1) miesiąc, przypomnienie zostanie wysłane jeden (1) miesiąc wcześniej. W przypadku ofert próbnych krótszych niż jeden (1) miesiąc przypomnienie zostanie wysłane nie później niż dzień przed wygaśnięciem okresu próbnego.

Aby anulować Ofertę próbną, zaloguj się na Moje strony, korzystając z danych logowania przesłanych pocztą e-mail podczas rejestracji konta. Jeśli zakupu dokonano za pośrednictwem strony trzeciej (AppStore/Google PlayStore), przejdź do sklepu z aplikacjami do ustawień konta, w zakładce "subskrypcje" znajdziesz swoją subskrypcję i opcję anulowania. Możesz również skontaktować się z support@hejalbert.pl, aby uzyskać pomoc w anulowaniu oferty próbnej.

9. Kody rabatowe i inne oferty przedpłacone

Kody rabatowe, bony upominkowe, oferty przedpłacone i inne podobne oferty zapewniające dostęp do Usługi mogą być dostarczane lub sprzedawane przez Albert lub w jej imieniu. 

10. Okres obowiązywania umowy i anulowanie 

Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie. W przypadku anulowania subskrypcji przed końcem bieżącego okresu miesięcznego lub rocznego, subskrypcja zostanie anulowana dopiero na koniec bieżącego okresu. Okres miesięczny składa się z 30 dni, a okres roczny z 365 dni. Anulowanie subskrypcji odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Albert lub sklepu Google Play/Apple Store. Anulowania należy dokonać w miejscu, w którym dokonano zakupu Usługi, a obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że subskrypcja została prawidłowo zakończona.  W przypadku nieprawidłowego anulowania subskrypcji nie zostanie wypłacone żadne odszkodowanie.

11. Prawo do anulowania, reklamacje i zwroty.

Użytkownik ma prawo do anulowania zakupu w ciągu czternastu (14) dni od zaakceptowania niniejszych ogólnych warunków (okres anulowania) i otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Albert, którego dane kontaktowe znajdują się w punkcie 17 poniżej. Formularz umożliwiający skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy można również znaleźć na stronie internetowej Albert. Jeśli Usługa jest wadliwa lub nieprawidłowa, można skontaktować się z działem obsługi klienta Albert i złożyć reklamację. 

Po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy użytkownik nie będzie już miał dostępu do Usługi, a jego konto zostanie automatycznie zamknięte. Zwroty kosztów będą zazwyczaj dokonywane w ciągu 5-10 dni od otrzymania przez nas powiadomienia o skorzystaniu z prawa do rezygnacji. 

Zwroty kosztów są dokonywane wyłącznie w przypadkach, gdy klienci mieli problemy z Usługą, na które nie mieli wpływu, a uniemożliwienie korzystania z Usługi wynikało z błędu firmy Albert. Odszkodowanie nie jest wypłacane w przypadku, gdy klient zapomniał anulować subskrypcję.

12. Korzystanie z Usługi i odpowiedzialność użytkownika 

Wszystkie treści dostarczane przez Albert za pośrednictwem Usługi są własnością Albert lub dostawców treści Albert i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej. Tworząc konto użytkownika i uiszczając opłatę, użytkownik uzyskuje niewyłączną, nieprzenoszalną, ograniczoną licencję na treści w Usłudze do wykorzystania zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej objęte Usługą i udostępnione użytkownikowi pozostają własnością Albert.

Użytkownik może korzystać z Usługi i uzyskiwać dostęp do innych treści w Usłudze zgodnie z niniejszymi warunkami ogólnymi w okresie subskrypcji. Usługa jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie może być wykorzystywana do żadnych celów komercyjnych ani publicznych. Konto użytkownika ma charakter osobisty i użytkownik nie może udostępniać go innym osobom, z wyjątkiem profili, które zostały dodane jako dodatkowe profile do konta użytkownika zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami i obowiązującym cennikiem.  

Użytkownik nie może w żaden inny sposób korzystać z Usługi w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub w jakimkolwiek nielegalnym celu. Użytkownik nie może również zachęcać innych osób do korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszym Regulaminem. Jako użytkownik Usługi Albert's, użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że jego recenzje/wskazówki są zgodne z obowiązującym prawem i nie używają słów lub wyrażeń, które mogą być postrzegane jako dyskryminujące, obraźliwe lub obraźliwe na forach, które mogą być powiązane z Albert's. Jeśli Albert uzna, że opinie/wskazówki użytkownika są postrzegane jako dyskryminujące, obraźliwe lub obelżywe, Albert ma prawo zablokować użytkownikowi dostęp do komentarzy, a także zakończyć jego subskrypcję.

W przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia konta użytkownika należy niezwłocznie powiadomić o tym firmę Albert i zmienić hasło. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane udzieleniem komuś innemu dostępu do Usługi za pośrednictwem jego konta użytkownika. Albert ma prawo do natychmiastowego anulowania subskrypcji lub zablokowania dostępu do Usługi, jeśli Albert ma powody, aby podejrzewać, że konto użytkownika jest w inny sposób nadużywane przez nieupoważnioną osobę.

13. Dane osobowe 

W celu świadczenia Usługi Albert musi przetwarzać niezbędne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i dane dotyczące płatności. Zawsze przetwarzamy dane użytkownika zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych ("RODO") i przepisami uzupełniającymi. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osobowe użytkowników, można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Albert.

14. Zgoda na marketing bezpośredni

Możemy wykorzystywać dane użytkownika do marketingu naszych produktów lub usług. Marketing może odnosić się w całości lub w części do produktów lub usług innej spółki należącej do grupy. Oznacza to, że użytkownik może otrzymywać ukierunkowane reklamy oparte na podanych przez niego informacjach. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać marketingu bezpośredniego, może skontaktować się z nami pod adresem support@hejalbert.pl i poprosić o zablokowanie otrzymywania marketingu bezpośredniego (tzw. blokada marketingu bezpośredniego). Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości bezpośrednio w wiadomości e-mail. 

15. Spór i prawo właściwe

W przypadku powstania sporu między Albert a Użytkownikiem, strony w pierwszej kolejności podejmą starania w celu rozwiązania sporu w drodze wzajemnego porozumienia. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez szwedzkie sądy.

UE zapewnia stronę internetową, która pomaga niezadowolonym konsumentom w rozwiązywaniu sporów, można ją znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

Jeśli jesteś konsumentem i masz uwagi lub skargi dotyczące Usługi, możesz również zwrócić się do Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK"). 

Więcej informacji na temat "UOKiK" można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl
Można również skontaktować się z "UOKiK", korzystając z poniższych danych kontaktowych: 

Adres: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Numer kontaktowy: 22 55 60 800
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl

16. kontakt

Usługa jest świadczona przez Albert, szwedzką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nr rej. 559020-9093 z siedzibą pod adresem Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg. Aby skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, należy wysłać wiadomość e-mail na adres support@hejalbert.pl

Albert zapewnia wsparcie dotyczące Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawsze stara się odpowiedzieć w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin w dni powszednie, jednak nie ma gwarancji, że otrzymasz odpowiedź w tym czasie.  

hejalbert.pl