Warunki

Witamy u Albert!

Warunki użytkowania, politykę prywatności i pliki cookie można również znaleźć pod osobnymi linkami na stronie internetowej. Ważne jest aby zapoznać się dokładnie z tym dokumentem ponieważ są w nim zawarte Twoje prawa oraz obowiązki, które posiadasz jako użytkownik. W naszej polityce prywatności opisujemy również, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, co robimy, aby je chronić i gdzie możesz się zwrócić, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Dziękujemy za zaufanie!

Warunki

Niniejsze Warunki użytkowania, w tym poniższe zasady dotyczące prywatności i plików cookie („Warunki”) zostały ustanowione przez eEducation Albert AB, org. 559020-9093 („Albert” lub „my / us / our”). Warunki dotyczą Ciebie jako osoby prywatnej lub prawnej („Klient” lub „Ty / Ty / Twój”), (i) zarejestrowanego/zarejestrowaną jako użytkownik w serwisie Albert i / lub w dowolnej aplikacji Albert (zwanej łącznie „Usługą”), lub (ii) podmiotu, który zawarł oddzielną umowę subskrypcyjną na korzystanie z Usługi. Warunki i wszelkie odrębne umowy subskrypcyjne stanowią łącznie umowę („Umowa”) zawartą między Klientem a Albertem.

Dla klientów, którzy ukończyli 18 lat:

Jeśli masz mniej niż 18 lat, zarówno Ty jak i Twój opiekun musicie potwierdzić dane do rozliczeń. Akceptując niniejsze Warunki, potwierdzasz, że jesteś opiekunem Klienta w wieku poniżej 18 lat, oraz że wyrażasz zgodę na zawarcie Umowy między Albertem a Klientem. Albert zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z opiekunem w celu potwierdzenia, że udzielono ważnej zgody.

USŁUGA I PŁATNOŚĆ

Usługa

Przez Usługę rozumie się cyfrową usługę edukacyjną Albert obejmującą całą funkcjonalność, wszystkie interfejsy i całą zawartość (w tym cały tekst i muzykę, wszystkie obrazy i filmy oraz wszystkie dane i oprogramowanie), które Albert udostępnia od czasu do czasu za pośrednictwem Strony internetowej i różnych aplikacji. Niektóre części Usługi mogą być okresowo świadczone bezpłatnie. Pozostałe elementy Usługi, za które należy uiścić opłatę, zanim będzie można z nich korzystać. Część Usługi, do których dostęp można uzyskać dopiero po dokonaniu płatności, nazywana są „Usługą płatną”. Te części Usługi, które nie wymagają uiszczenia płatności, nazywane są „bezpłatnymi usługami”. Więcej o usługach możesz przeczytać na www.hejalbert.pl

Usługa

Albert zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Usługi w dowolnym momencie, co oznacza, że na przykład zawartość Usługi, jej struktura, funkcjonalność i system wyszukiwania mogą z czasem ulec zmianie.
Jeśli Albert nie powiadomił o zmianie Usługi z co najmniej miesięcznym (1) wyprzedzeniem i ten fakt ogranicza korzystanie z Usługi (np. Jeśli twoje materiały dydaktyczne zostały całkowicie usunięte z Usługi), masz prawo rozwiązać Umowę i jeśli korzystasz z płatnej usługi, możesz w tym przypadku zażądać również zwrotu już dokonanej opłaty subskrypcyjnej do rozsądnej kwoty odpowiadającej pozostałej części bieżącego okresu subskrypcji. Możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy tylko wtedy, gdy wypowiesz Umowę (zobacz, jak to zrobić, pkt 4 poniżej). Jeśli nadal będziesz korzystać z Usługi po dokonaniu zmiany, będzie to dla nas znaczyło, że akceptujesz zmianę. Oprócz powyższego, akceptujesz, że nie możesz dochodzić żadnej odpowiedzialności ani wysuwać jakichkolwiek roszczeń wobec Albert z powodu modyfikacji Usługi w sposób opisany powyżej.

Kody i inne przedpłacone oferty

Od czasu do czasu firma Albert lub podmiot działający w jej imieniu może dostarczać lub sprzedawać kody, karty podarunkowe, oferty przedpłacone i inne podobne oferty zapewniające dostęp do Płatnej Usługi (dalej „Kody”). Jeśli używasz Kodu w celu uzyskania dostępu do Płatnej Usługi, może Ci zostać udzielona informacja, że do Kodu mają zastosowanie specjalne warunki, które mogą również obejmować warunki dostępu do Usługi. Niniejszym zgadzasz się przestrzegać wszystkich takich specjalnych warunków, które będą uważane za część Umowy między Tobą a firmą Albert.

Przetestuj subskrypcję

Od czasu do czasu my lub inny podmiot w naszym imieniu, może oferować próbne wersje usługi płatniczej na określony czas, bez żadnych wymagań dotyczących płatności lub po obniżonej cenie („wypróbuj subskrypcję”). Celem Wypróbuj Subskrypcję jest umożliwienie użytkownikom przetestowania Usługi płatniczej lub jej części przez ograniczony czas, aby sprawdzić skuteczność tej Usługi. Albert zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia subskrypcji testowej oraz wycofania lub modyfikacji subskrypcji próbnej w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez odpowiedzialności, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
W przypadku niektórych subskrypcji próbnych wymagamy podania danych dotyczących płatności aby rozpocząć okres testowy. Po wygaśnięciu takich subskrypcji testowych możemy automatycznie pobierać opłaty za odpowiednią płatną subskrypcję od pierwszego dnia po zakończeniu okresu testowego, cyklicznie co miesiąc. Przesyłając dane dotyczące płatności w związku z okresem testowym, zgadzasz się, abyśmy pobrali tę opłatę przy użyciu wspomnianych danych do płatności Jeśli nie chcesz uiścić tej opłaty, musisz anulować bieżącą płatną subskrypcję na stronie subskrypcji konta lub zamknąć konto przed wygaśnięciem subskrypcji testowej. Jeśli od tej pory nie chcesz, aby Twoje konto było obciążone opłatą, musisz anulować bieżącą płatną subskrypcję na swoim koncie lub zamknąć konto przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.
Płatnych subskrypcji nie można anulować przed końcem okresu, za który została pobrana opłata.

UDZIELENIE LICENCJI I PRAWA UŻYTKOWNIKA

Prawa niematerialne (Intellectual Property)

Usługa i wszystkie związane z nią niematerialne prawa należą do firmy Albert i/lub licencjodawcy serwisu Albert. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie scedowane na Klienta w ramach Umowy, zastrzeżone są dla firmy Albert. Umowa nie oznacza zatem, że jakiekolwiek niematerialne prawa ani ich część (oprócz prawa użytkowania określonego w Umowie) zostaną scedowane na Klienta. Oznacza to również, że Klient nie ma prawa analizować, badać, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać ani w jakikolwiek inny wynikający z praw niematerialnych sposób dysponować Usługą, z wyjątkiem (i) tego, co wynika z niniejszej Umowy lub obowiązującego prawa lub (ii) sytuacji, w których uzyskał uprzednią pisemną zgodę Alberta na takie działania.

Udzielenie licencji

Albert niniejszym udziela użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z Usługi w okresie obowiązywania Umowy (zob. Pkt 4 poniżej dotyczący okresu obowiązywania Umowy) na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz z prawami i ograniczeniami wynikającymi z aktywacji Usługi Płatniczej lub korzystania z Usługi Bezpłatnej. Licencja jest przyznawana konkretnej osobie, która podała swoje dane osobowe lub określonej liczbie użytkowników, zgodnie z ustaleniami zawartymi w odrębnej umowie subskrypcyjnej lub przy rejestracji Klienta. Następujące warunki dotyczą również osób prywatnych i odpowiednio osób prawnych:

A) Osoba prywatna

Użytkownicy posiadający subskrypcję do użytku prywatnego są uprawnieni do korzystania z Usługi do indywidualnego użytku. Każde konto użytkownika jest osobiste i nie może być udostępniane innym osobom. Dostęp do usługi uzyskuje się po zakończeniu rejestracji i zaakceptowaniu warunków. Usługę uznaje się za dostarczoną, gdy Klient uzyska dostęp do Usługi po zakończeniu rejestracji i zaakceptowaniu Warunków.

B) Osoba prawna

Użytkownicy posiadający subskrypcję za pośrednictwem osoby prawnej mają prawo do korzystania z Usługi dla określonej liczby użytkowników ustalonej przy podpisywaniu dowolnej umowy subskrypcji. Klient jest odpowiedzialny przed Albertem za przestrzeganie umowy przez swoich użytkowników. Dostęp do Usługi uzyskuje się po zakończeniu rejestracji, zaakceptowaniu Warunków i otrzymaniu niezbędnych informacji potrzebnych, aby mieć dostęp do Usługi za pośrednictwem e-mail przez osobę kontaktową wyznaczoną w imieniu Klienta. Informacje wymagane do uzyskania dostępu do Usługi są wysyłane, po przekazaniu przez Klienta danych kontaktowych i zarejestrowaniu ich przez Albert. Usługę uznaje się za dostarczoną, gdy dane dotyczące dostępu do Usługi zostały przesłane do Klienta.

Korzystanie z usługi w szkole

Takie treści jak materiały pedagogiczne, wskazówki, testy, materiały tekstowe i graficzne oraz filmy dostarczone przez Serwis i wyprodukowane przez Albert, mogą być swobodnie wykorzystywane w szkołach będących Klientami i płacącymi za licencje dla ucznia i nauczyciela w zależności od liczby uczniów i nauczycieli na początku roku szkolnego lub po zawarciu Umowy na korzystanie z Usługi. Oznacza to, że nauczyciele zarejestrowani w Serwisie mogą drukować i kopiować materiały do wykorzystania ze swoją klasą lub w swoich klasach, oraz uczniowie mogą wykorzystywać materiały z Serwisu w pracy grupowej i podczas lekcji.

Treści użytkownika

Użytkownik zachowuje własność i wszelkie prawa własności intelektualnej do wszelkich treści, które może tworzyć w ramach Usługi, oraz wszelkie informacje zwrotne przekazywane Albertem („Treści użytkownika”), ale zawierając niniejszą Umowę, Albert otrzymuje nieograniczoną, niewyłączną licencję do korzystania z takich treści w celu dalszego rozwoju i marketingu usługi, w tym prawa do modyfikowania treści użytkownika i udzielania sublicencji osobom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsza licencja będzie obowiązywać, nawet jeśli Umowa zostanie rozwiązana, niezależnie od przyczyny takiego rozwiązania.

CZAS TRWANIA UMOWY, WYPOWIEDZENIE I ZAWIESZENIE

Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy bez podania przyczyny

Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez Ciebie lub Albert. Zarówno ty, jak i Albert macie prawo do rozwiązania Umowy i korzystania z Usługi w dowolnym czasie i bez konkretnego powodu. W takim przypadku, jeśli korzystasz z Usługi płatniczej, niniejsza Umowa i Twoje prawo do korzystania z Usługi wygasają po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcji płatnej.
W przypadku korzystania z usługi bezpłatnej umowa i prawo do korzystania z usługi wygasają od razu.

Naruszenie

Albert ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient naruszy Umowę pod jakimkolwiek istotnym względem. Zgadzasz się i potwierdzasz, że Albert może na Ciebie nałożyć zobowiązanie zapłaty odszkodowania za wszelkie szkody poniesione przez Albert w wyniku naruszenia umowy, np. jeśli Użytkownik odsprzedaje Usługę z naruszeniem warunków licencji opisanych w ust. 3 powyżej lub pozwala osobom trzecim na nieautoryzowany dostęp do Usługi.

Tymczasowe zawieszenie Usługi

Albert może okresowo ograniczyć lub zawiesić dostęp do Usługi. Może to na przykład wynikać z faktu, że Albert przeprowadził pracę konserwacyjne na Usłudze. Albert ma również prawo zablokować dostęp do Usługi, jeśli użytkownik lub Albert faktycznie ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że korzystał z Usługi, jej treści lub praw własności intelektualnej Albert z naruszeniem niniejszych Warunków lub w inny sposób naruszył Umowę. Jeśli nie uiścisz opłaty abonamentowej na czas, Albert ma również prawo zablokować dostęp do usługi płatniczej lub zastąpić ją usługą bezpłatną do momentu dokonania płatności.

Brak wynagrodzenia

Jeśli ty lub Albert rozwiążesz Umowę lub jeśli Albert przerwie dostęp do Usługi, jak określono powyżej, zgadzasz się, że Albert, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie poniesie wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności i nie zwróci Ci poniesionych kosztów opłaty abonamentowej, z wyjątkiem przypadków określonych w 2.2 powyżej.

Więcej informacji na temat wypowiedzenia

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat anulowania konta w Usłudze, skontaktuj się z nami za pośrednictwem biura obsługi klienta pod adresem support@hejalbert.pl.

Subskrypcję anulować można wyłącznie w sekcji „Moje strony”. Jeśli jako klient nie dysponujesz danymi do logowania, możesz o nie poprosić, wysyłając e-mail na adres support@hejalbert.pl. Dział obsługi klienta serwisu Albert nie obsługuje wniosków o anulowanie subskrypcji. Anulowanie jej może nastąpić tylko poprzez zalogowanie się na „Moje strony” za pomocą danych logowania przesłanych w wiadomości e-mailem podczas zakładania konta (lub później przez dział obsługi klienta serwisu Albert). Uwaga! Konto z powiązaną subskrypcją nie jest zamykane po prostu na postawie wysłanego pocztą elektroniczną lub innym kanałem wniosku Klienta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z prawem dotyczącym umów zawieranych na odległość, jeśli jesteś konsumentem, masz prawo do odstąpienia od umowy przez 14 dni od dnia zawarcia umowy subskrypcji. Jeśli Klient chce skorzystać z prawa do odstąpienia w tym terminie, może wypowiedzieć swoją subskrypcję w zakładce Mój Profil i Płatności.

ODPSTĘPNIANIE I PRZEKAZANIE PRAW

Klient nie ma prawa, bez zgody Albert, odstąpić ani przenieść swoich praw ani obowiązków wynikających z Umowy. Albert ma prawo cedować Umowy lub dowolne ich części i ma prawo przekazać część lub całość swoich zobowiązań wynikających z Umów. Użytkownik nie ma prawa cedować Umów ani żadnej ich części, ani przenosić ani udzielać osobom trzecim sublicencji na swoje prawa wynikające z Umowy.

WYKORZYSTANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klient nie może korzystać z Usługi z naruszeniem Umowy lub naruszeniem obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.
Klient zobowiązuje się nie ujawniać nazwy użytkownika i hasła żadnej nieupoważnionej osobie oraz zapewnia, że takie dane jak nazwa użytkownika i hasło do Usługi są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Klient niezwłocznie powiadomi Albert, jeśli zaistnieje obawa, że jakakolwiek osoba nieupoważniona może posiadać hasło klienta, lub w inny sposób ma nieautoryzowany dostęp do konta klienta. W przypadku, gdy Albert stwierdzi, że nazwa użytkownika i hasło Klienta są nadużywane, Albert ma również prawo do przypisania Klientowi nowej nazwy użytkownika i hasła.

POMOC TECHNICZNA

Albert zapewnia wsparcie dla Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej i pracownicy zawsze starają się odpowiadać w ciągu 48 godzin, chociaż nie zawsze może zagwarantować, że otrzymasz odpowiedź w tym czasie. Mail do pomocy technicznej support@hejalbert.pl

WIADOMOŚCI

Wiadomości od Albert do Klienta wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta i / lub na podany przez niego numer telefonu komórkowego i będą uważane za wysłane do Klienta dzień po wysłaniu wiadomości. Twoim obowiązkiem jest powiadomienie Albert, jeśli zmienisz dane kontaktowe, ponieważ Albert korzysta z danych kontaktowych zarejestrowanych w systemie.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIE

Albert gwarantuje, że ma prawo do przekazania licencji na użytkowanie Usługi na podstawie niniejszych Warunków.
Albert nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i przeoczenia w treści Usługi lub jej dostępności. Potwierdzasz, że rozumiesz, że żadne oprogramowanie lub usługa cyfrowa nie są całkowicie wolne od błędów i że np. w Serwisie mogą wystąpić błędy. Albert nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, spowodowane lub wynikające z korzystania z Usługi, w tym szkody powstałe w wyniku niemożności korzystania z Usługi w zamierzony sposób, np. gdy usługa jest tymczasowo niedostępna lub ulegają zakłóceniom.

ZMIANA WARUNKÓW

Albert zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany Regulaminu. Powiadomienie o zmianie warunków zostanie przekazane na stronie internetowej Serwisu nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmiany i może zostać przekazane do Klienta za pośrednictwem podanych przez niego danych kontaktowych na wskazany adres w tym samym czasie. Zmiany są wiążące dla Klienta, chyba, że według rozsądnej oceny, będzie je można uznać za znaczącą niedogodność dla Klienta i powiadomi on Albert o natychmiastowym zakończeniu Usługi nie później niż 7 dni po otrzymaniu powiadomienia o zbliżającej się zmianie. Umowa wygasa wtedy, gdy Albert otrzyma wypowiedzenie.

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZANYWANIE SPORÓW

Spory wynikające z niniejszej umowy między Albertem a klientem będą rozstrzygane przez szwedzki Sąd z zastosowaniem prawa szwedzkiego.

Jeśli jako konsument masz opinie lub skargi dotyczące Usługi, możesz również zwrócić się do Urzędu Ochrony Praw Konsumenta (UOKiK). Więcej informacji na temat lokalnych oddziałów Urzędu oraz sposobu składania skarg dostępnych jest pod adresem www.uokik.gov.pl/kontakt.php

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Adres pocztowy: plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa
Telefon: +48 22 55 60 800

E-mail: uokik@uokik.gov.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

eEducation Albert AB (559020-9093)

E-mail: support@hejalbert.pl

Webb: hejalbert.pl

Polhemsplatsen 5 - 7, 411 03 Göteborg, Sweden