Warunki

Witaj u Alberta!

Warunki użytkowania, politykę prywatności i pliki cookie można również znaleźć pod osobnymi linkami na stronie internetowej. Ważne jest, aby zapoznać się dokładnie z tym dokumentem, ponieważ są w nim zawarte Twoje prawa oraz obowiązki, które posiadasz jako użytkownik. W naszej polityce prywatności opisujemy również, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, co robimy, aby je chronić, i gdzie możesz się zwrócić, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Dziękujemy za zaufanie!

Warunki

Niniejsze Warunki użytkowania, w tym poniższe zasady dotyczące prywatności i plików cookie („Warunki”) zostały ustanowione przez eEducation Albert AB, org. 559020-9093 („Albert” lub „my / nam / nasze”). Warunki dotyczą Ciebie jako osoby prywatnej lub prawnej („Klient” lub „Ty / Twój”), (i) zarejestrowanego/zarejestrowaną jako użytkownik w serwisie Albert i / lub w dowolnej aplikacji Albert (zwanej łącznie „Usługą”), lub (ii) podmiotu, który zawarł oddzielną umowę subskrypcyjną na korzystanie z Usługi. Warunki i wszelkie odrębne umowy subskrypcyjne stanowią łącznie umowę („Umowa”) zawartą między Klientem a Albertem.

Dla klientów poniżej 18-go roku życia:

Jeśli masz mniej niż 18 lat, zarówno Ty, jak i Twój opiekun musicie potwierdzić dane do rozliczeń. Akceptując niniejsze Warunki, potwierdzasz, że jesteś opiekunem dla Klienta będącego w wieku poniżej 18 lat oraz że wyrażasz zgodę na zawarcie Umowy między Albertem a Klientem. Albert zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z opiekunem w celu potwierdzenia, że udzielono ważnej zgody.

USŁUGA I PŁATNOŚĆ

Usługa

Przez Usługę rozumie się cyfrową usługę edukacyjną Albert obejmującą całą funkcjonalność, wszystkie interfejsy i całą zawartość (w tym cały tekst i muzykę, wszystkie obrazy i filmy oraz wszystkie dane i oprogramowanie), które Albert udostępnia za pośrednictwem Strony internetowej i różnych aplikacji. Niektóre części Usługi mogą być okresowo świadczone bezpłatnie. Za pozostałe elementy Usługi, należy uiścić opłatę, zanim będzie można z nich korzystać. Część Usługi, do której dostęp można uzyskać dopiero po dokonaniu płatności, nazywana jest „Usługą płatną”. Te części Usługi, które nie wymagają uiszczenia płatności, nazywane są „bezpłatnymi usługami”. Więcej o usługach możesz przeczytać na www.hejalbert.pl

Usługa

Albert zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Usługi w dowolnym momencie, co oznacza, na przykład, że zawartość Usługi, jej struktura, funkcjonalność i system wyszukiwania mogą z czasem ulec zmianie.
Jeśli Albert nie powiadomił o zmianie lub aktualizacji Usługi, z co najmniej jednomiesięcznym (1) wyprzedzeniem, a fakt ten ogranicza korzystanie z Usługi (np. Jeśli twoje materiały dydaktyczne zostały całkowicie usunięte z Usługi), masz prawo rozwiązać Umowę i jeśli korzystasz z płatnej usługi, możesz w tym przypadku zażądać również zwrotu już dokonanej opłaty subskrypcyjnej do kwoty odpowiadającej pozostałej części bieżącego okresu subskrypcji. Możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy tylko wtedy, gdy wypowiesz Umowę (zobacz, jak to zrobić, pkt 4 poniżej). Jeśli nadal będziesz korzystać z Usługi po dokonaniu zmiany, będzie to dla nas jednoznaczne z akceptacją zmiany. Oprócz powyższego akceptujesz również, że nie będziesz mógł dochodzić żadnej odpowiedzialności prawnej ani wysuwać jakichkolwiek roszczeń wobec Alberta z powodu modyfikacji Usługi w sposób opisany powyżej.

Kody i inne oferty przedpłacone

Od czasu do czasu firma Albert lub podmiot działający w jej imieniu może dostarczać, lub sprzedawać kody, karty podarunkowe, oferty przedpłacone i inne podobne oferty zapewniające dostęp do Płatnej Usługi (dalej „Kody”). Jeśli używasz Kodu w celu uzyskania dostępu do Płatnej Usługi, może Ci zostać udzielona informacja, że do Kodu mają zastosowanie specjalne warunki, które mogą również obejmować warunki dostępu do Usługi. Niniejszym zgadzasz się przestrzegać wszystkich takich specjalnych warunków, które będą uważane za część Umowy między Tobą a firmą Albert.

Wypróbuj Subskrypcję

Od czasu do czasu my lub inny podmiot w naszym imieniu, może oferować próbne wersje płatnej Usługi na określony czas, bez żadnych wymagań dotyczących płatności lub po obniżonej cenie („wypróbuj subskrypcję”). Celem wypróbowania subskrypcji jest umożliwienie użytkownikom przetestowania płatnej Usługi lub jej części przez ograniczony czas, aby sprawdzić skuteczność tej Usługi. Albert zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia subskrypcji testowej oraz wycofania lub modyfikacji subskrypcji próbnej w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez odpowiedzialności, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
W przypadku niektórych subskrypcji próbnych wymagamy podania danych dotyczących płatności, aby móc rozpocząć okres testowy. Po wygaśnięciu takich subskrypcji testowych możemy automatycznie pobierać opłaty za odpowiednią płatną subskrypcję od pierwszego dnia po zakończeniu okresu testowego, cyklicznie i co miesiąc. Przesyłając dane dotyczące płatności w związku z okresem testowym, zgadzasz się, abyśmy pobrali tę opłatę przy użyciu wspomnianych danych do płatności. Jeśli nie chcesz uiścić tej opłaty, musisz anulować bieżącą płatną subskrypcję na stronie subskrypcji konta lub zamknąć konto przed wygaśnięciem subskrypcji próbnej. Jeśli od tej pory nie chcesz, aby Twoje konto było obciążone opłatą, musisz anulować bieżącą płatną subskrypcję na swoim koncie lub zamknąć konto przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.
Płatnych subskrypcji nie można anulować przed końcem okresu, za który została pobrana opłata.

UDZIELENIE LICENCJI I PRAWA UŻYTKOWNIKA

Prawa własności intelektualnej

Usługa i wszystkie związane z nią prawa własności intelektualnej, należą do firmy Albert i/lub licencjodawcy serwisu Albert. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie scedowane na Klienta w ramach Umowy, zastrzeżone są dla firmy Albert. Umowa nie oznacza zatem, że jakiekolwiek prawa własności intelektualnej ani ich część (oprócz prawa użytkowania określonego w Umowie) zostaną scedowane na Klienta. Oznacza to również, że Klient nie ma prawa analizować, badać, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać ani w jakikolwiek inny wynikający z praw własności intelektualnej, sposób dysponować Usługą, z wyjątkiem (i) tego, co wynika z niniejszej Umowy lub obowiązującego prawa, lub (ii) sytuacji, w których uzyskał uprzednią pisemną zgodę Alberta na takie działania.

Udzielenie licencji

Albert niniejszym udziela użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z Usługi w okresie obowiązywania Umowy (zob. Pkt 4 poniżej dotyczący okresu obowiązywania Umowy) na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz z prawami i ograniczeniami wynikającymi z aktywacji Płatnej Usługi lub korzystania z Bezpłatnej Usługi. Licencja jest przyznawana konkretnej osobie, która podała swoje dane osobowe lub określonej liczbie użytkowników, zgodnie z ustaleniami zawartymi w odrębnej umowie subskrypcyjnej lub przy rejestracji Klienta. Następujące warunki dotyczą również osób prywatnych i odpowiednio osób prawnych:

A) Osoba prywatna

Użytkownicy posiadający subskrypcję do użytku prywatnego są uprawnieni do korzystania z Usługi wyłącznie do indywidualnego użytku. Każde konto użytkownika jest osobiste i nie może być udostępniane innym osobom. Dostęp do usługi uzyskuje się po zakończeniu rejestracji i zaakceptowaniu warunków. Usługę uznaje się za dostarczoną, gdy Klient uzyska dostęp do Usługi po zakończeniu rejestracji i zaakceptowaniu Warunków.

B) Osoba prawna

Użytkownicy posiadający subskrypcję za pośrednictwem osoby prawnej mają prawo do korzystania z Usługi dla określonej liczby użytkowników ustalonej przy podpisywaniu dowolnej umowy subskrypcji. Klient jest odpowiedzialny przed Albertem za przestrzeganie umowy przez swoich użytkowników. Dostęp do Usługi uzyskuje się po zakończeniu rejestracji, zaakceptowaniu Warunków i otrzymaniu niezbędnych informacji potrzebnych, aby mieć dostęp do Usługi za pośrednictwem e-mail przez osobę kontaktową wyznaczoną w imieniu Klienta. Informacje wymagane do uzyskania dostępu do Usługi są wysyłane, po przekazaniu przez Klienta danych kontaktowych i zarejestrowaniu ich przez Alberta. Usługę uznaje się za dostarczoną, gdy dane dotyczące dostępu do Usługi zostały przesłane do Klienta.

Korzystanie z usługi w szkole

Takie treści jak materiały pedagogiczne, wskazówki, testy, materiały tekstowe i graficzne oraz filmy dostarczone przez Serwis i wyprodukowane przez Alberta, mogą być swobodnie wykorzystywane w szkołach będących Klientami i płacącymi za licencje dla ucznia i nauczyciela w zależności od liczby uczniów i nauczycieli na początku roku szkolnego lub po zawarciu Umowy na korzystanie z Usługi. Oznacza to, że nauczyciele zarejestrowani w Serwisie mogą drukować i kopiować materiały do wykorzystania ze swoją klasą lub w swoich klasach, oraz uczniowie mogą wykorzystywać materiały z Serwisu w pracy grupowej i podczas lekcji.

Treści użytkownika

Użytkownik zachowuje własność i wszelkie prawa własności intelektualnej do wszelkich treści, które może tworzyć w ramach Usługi, oraz wszelkie informacje zwrotne przekazywane za pomocą Alberta („Treści użytkownika”), ale zawierając niniejszą Umowę, Albert otrzymuje nieograniczoną, niewyłączną licencję do korzystania z takich treści w celu dalszego rozwoju i marketingu usługi, w tym prawa do modyfikowania treści użytkownika i udzielania sublicencji osobom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsza licencja będzie obowiązywać, nawet jeśli Umowa zostanie rozwiązana, niezależnie od przyczyny takiego rozwiązania.

CZAS TRWANIA UMOWY, WYPOWIEDZENIE I ZAWIESZENIE USŁUGI

Okres zobowiązania oraz rozwiązanie umowy bez podania przyczyny

Niniejsza Umowa jest ważna do czasu jej rozwiązania przez Użytkownika lub serwis Albert. Zarówno Ty, jak i Albert macie prawo do rozwiązania Umowy oraz zaprzestania korzystania z Serwisu w dowolnym czasie i bez podania szczególnego powodu. Wypowiedzenia można dokonać wyłącznie po zalogowaniu się na Mój Profil i w portalu rodzica, za pomocą danych logowania przesłanych pocztą elektroniczną podczas rejestracji konta lub później za pośrednictwem działu obsługi klienta firmy Albert. Albert nie może zagwarantować ani potwierdzić rezygnacji, jeżeli prośba o rezygnację została wysłana tylko jako e-mail klienta lub za pośrednictwem innego kanału.
Jeśli korzystasz z Usługi płatnej, niniejsza Umowa i Twoje prawo do korzystania z niej wygasną po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcji. Jeśli korzystasz z Usługi bezpłatnej, niniejsza Umowa i Twoje prawo do korzystania z niej wygasną natychmiast.

Rozwiązanie z powodu naruszenia umowy

Albert ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient naruszy Umowę pod jakimkolwiek zasadniczym względem. Niniejszym zgadzasz się i potwierdzasz, że Albert może na Ciebie nałożyć zobowiązanie zapłaty odszkodowania za wszelkie szkody poniesione przez Alberta w wyniku naruszenia umowy, np. jeśli Użytkownik odsprzedaje Usługę z naruszeniem warunków licencji opisanych w ust. 3 powyżej lub pozwala osobom trzecim na nieautoryzowany dostęp do Usługi.

Tymczasowe zawieszenie Usługi

Albert może okresowo ograniczyć lub zawiesić dostęp do Usługi. Może to na przykład wynikać z faktu, że Albert przeprowadził lub będzie przeprowadzał prace techniczne. Albert ma również prawo zablokować dostęp do Usługi, jeśli Użytkownik użył Usługi, jej treści lub praw własności intelektualnej Alberta z naruszeniem niniejszych Warunków, lub w inny sposób naruszył Umowę. Jeśli nie uiścisz opłaty abonamentowej na czas, Albert ma również prawo zablokować dostęp do Usługi płatnej lub zastąpić ją Usługą bezpłatną do momentu dokonania płatności.

Warunki rekompensaty finansowej

Jeśli ty lub Albert rozwiążesz Umowę, lub jeśli Albert przerwie dostęp do Usługi, jak określono powyżej, zgadzasz się, że Albert, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie poniesie wobec Ciebie odpowiedzialności finansowej, i nie zwróci Ci poniesionych kosztów opłaty abonamentowej, z wyjątkiem przypadków określonych w 2.2 powyżej.

Więcej informacji na temat wypowiedzenia Usługi

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat anulowania subskrypcji konta w Usłudze, skontaktuj się z nami za pośrednictwem biura obsługi klienta pod adresem support@hejalbert.pl.

Subskrypcję anulować można wyłącznie w sekcji „Moje strony”, po zalogowaniu do portalu rodzica. Jeśli jako klient nie dysponujesz danymi do logowania, możesz o nie poprosić, wysyłając e-mail na adres support@hejalbert.pl. Dział obsługi klienta serwisu Albert nie obsługuje wniosków o anulowanie subskrypcji. Anulowanie jej może nastąpić tylko poprzez zalogowanie się do portalu rodzica za pomocą danych logowania przesłanych w wiadomości e-mailem podczas zakładania konta (lub później przez dział obsługi klienta serwisu Albert) i przejścia do zakładki „Moje strony” . Uwaga! Konto z wykupioną subskrypcją nie jest zamykane po prostu, na postawie wysłanego pocztą elektroniczną lub innym kanałem wniosku Klienta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z prawem dotyczącym umów zawieranych na odległość, jeśli jesteś konsumentem, masz prawo do odstąpienia od umowy przez 14 dni od dnia zawarcia umowy subskrypcji. Jeśli Klient chce skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w tym terminie, może wypowiedzieć swoją subskrypcję w zakładce Mój Profil i Płatności.

UDOSTĘPNIANIE USŁUGI I PRZEKAZANIE PRAW

Klient nie ma prawa, bez zgody Alberta, odstąpić ani przenieść swoich praw, ani obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie. Albert ma prawo przenieść Umowy lub dowolne ich części i ma prawo przekazać część, lub całość swoich zobowiązań wynikających z Umów. Użytkownik nie ma prawa cedować Umów ani żadnej ich części, ani przenosić, ani udzielać osobom trzecim sublicencji na swoje prawa wynikające z Umowy.

KORZYSTANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klient nie może korzystać z Usługi z naruszeniem Umowy lub naruszeniem obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.
Klient zobowiązuje się nie ujawniać nazwy użytkownika i hasła żadnej nieupoważnionej osobie trzeciej oraz zapewnia, że takie dane jak nazwa użytkownika i hasło do Usługi są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Klient niezwłocznie powiadomi Alberta, jeśli zaistnieje obawa, że jakakolwiek osoba nieupoważniona może posiadać hasło klienta, lub w inny sposób ma nieautoryzowany dostęp do konta klienta. W przypadku, gdy Albert stwierdzi, że nazwa użytkownika i hasło Klienta są nadużywane, Albert ma również prawo do przypisania Klientowi nowej nazwy użytkownika i hasła.

POMOC TECHNICZNA

Albert zapewnia wsparcie dla Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej i dokłada wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w ciągu 48 godzin, chociaż nie zawsze może zagwarantować, że otrzymasz odpowiedź w tym czasie. Mail do pomocy technicznej support@hejalbert.pl. Pomoc techniczna Alberta nie wypisuje użytkowników ręcznie, ale oczywiście udziela instrukcji i wskazówek do tego potrzebnych. Zamknięcie konta może nastąpić tylko przez Moje Strony. Jeśli nie posiadasz danych do logowania, należy je uzyskać za pośrednictwem support@hejalbert.pl .

WIADOMOŚCI

Wiadomości od Albert do Klienta wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta i / lub na podany przez niego numer telefonu komórkowego i będą uważane za dostarczone do Klienta dzień po wysłaniu wiadomości. Twoim obowiązkiem jest powiadomienie Alberta, jeśli zmienisz dane kontaktowe, ponieważ Albert korzysta tylko z danych kontaktowych zarejestrowanych w systemie.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Albert gwarantuje prawo do przekazania licencji na użytkowanie Usługi na podstawie niniejszych Warunków.
Albert nie ponosi odpowiedzialności za błędy i przeoczenia w treści Usługi lub jej dostępności. Potwierdzasz, że rozumiesz, że żadne oprogramowanie lub usługa cyfrowa nie są całkowicie wolne od błędów i że np. w Serwisie mogą wystąpić błędy techniczne. Albert nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, spowodowane lub wynikające z korzystania z Usługi, w tym szkody powstałe w wyniku niemożności korzystania z Usługi w zamierzony sposób, np. gdy usługa jest tymczasowo niedostępna lub ulega zakłóceniom.

ZMIANA WARUNKÓW

Albert zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany Regulaminu. Powiadomienie o zmianie warunków zostanie przekazane na stronie internetowej Serwisu nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmiany i może zostać przekazane do Klienta za pośrednictwem podanych przez niego danych kontaktowych na wskazany adres w tym samym czasie. Zmiany są wiążące dla Klienta, chyba że będzie je można uznać za znaczącą niedogodność dla Klienta i powiadomi on Alberta o natychmiastowym zakończeniu Usługi nie później niż 7 dni po otrzymaniu powiadomienia o zbliżającej się zmianie. Umowa wygasa, jak tylko Albert otrzyma wypowiedzenie.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Spory wynikające z niniejszej umowy między Albertem a klientem będą rozstrzygane przez szwedzki Sąd z zastosowaniem prawa szwedzkiego.

Jeśli jako konsument masz opinie lub skargi dotyczące Usługi, możesz również zwrócić się do Urzędu Ochrony Praw Konsumenta (UOKiK). Więcej informacji na temat lokalnych oddziałów Urzędu oraz sposobu składania skarg dostępnych jest pod adresem www.uokik.gov.pl/kontakt.php

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Adres pocztowy: plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa
Telefon: +48 22 55 60 800

E-mail: uokik@uokik.gov.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

eEducation Albert AB (559020-9093)

E-mail: support@hejalbert.pl

Webb: hejalbert.pl

Polhemsplatsen 5 - 7, 411 03 Göteborg, Sweden